Komunikaty spółki

Zarząd NYSTAL S.A. działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia

2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw;

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.)

wzywa Akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje NYSTAL S.A.

 do złożenia posiadanych dokumentów akcji

w celu  ich dematerializacji,

która zostanie dokonana poprzez rejestrację akcji w Domu Maklerskim NAVIGATOR S.A.  z siedzibą w Warszawie.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie NYSTAL S.A., od poniedziałku do piątku (robocze),  w godzinach od 8:00 do 15:00.

Akcjonariusz otrzyma od NYSTAL S.A.  pokwitowanie faktu złożenia akcji.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

 

Katowice, 30.09.2020 r.